Czym jest system eCall? Jakie zmiany od 1 listopada dla kierowców?

509
Przegląd

Od 1 listopada zmienił się zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów, co ma poprawić ich jakość, a w konsekwencji zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/45/UE i dyrektywy 2021/1717.

Chociaż część zmian ma jedynie kosmetyczny charakter, to wprowadzono również takie, jakie dają diagnostom szersze pole manewru przy eliminowaniu z dróg samochodów w kiepskim stanie technicznym. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań technicznych nakłada także na diagnostów obowiązek sprawdzania systemu eCall. Na czym on polega? Jakie dokładnie zmiany wprowadzono? Przekonamy się poniżej:

System eCall – co to jest? Bezpieczeństwo

eCall to ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą eSafety, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie.

Urządzenia eCall są obowiązkowo montowane we wszystkich nowych pojazdach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, które uzyskały homologację po 31 marca 2018 roku.

Jak to działa?

System eCall umożliwia szybkie manualne lub automatyczne wezwanie pomocy. Ręczne wezwanie jest włączane przyciskiem z napisem SOS i symbolem słuchawki przez kierowcę lub pasażerów pojazdu, a automatycznie aktywowane, w określonych warunkach po zderzeniu, dzięki czujnikom zamontowanym w pojeździe.

Po uruchomieniu samochodowe urządzenie eCall łączy się przy użyciu sieci telefonii komórkowej ze służbami ratunkowymi umożliwiając przekazanie danych elektronicznych i nawiązanie połączenia głosowego. Zgłoszenia są odbierane przez centralę, którą stanowi odpowiedni terytorialnie punkt przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, funkcjonujący w ramach sieci telefonów alarmowych 112.

Urządzenie przesyła minimalny zestaw danych dotyczących wypadku w postaci elektronicznej (komunikat MSD) oraz podejmuje próbę ustanowienia połączenia głosowego między pojazdem a centralą. Osoby znajdujące się w pojeździe, podczas rozmowy z wyszkolonym operatorem eCall, mogą udzielić dodatkowych informacji.

Jakie dane automatycznie wysyła eCall?

Minimalny zbiór danych zawiera informacje na temat zdarzenia obejmujące czas, dokładne położenie geograficzne pojazdu w czasie zdarzenia, dane pojazdu (w tym numer identyfikacyjny VIN), status eCall (informacje o tym, czy wezwanie uruchomiono ręcznie czy automatycznie) oraz informacje na temat operatora świadczącego usługi.

Zmiany w systemie eCall

Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że poprzednie przepisy dotyczące zakresu okresowego badania technicznego nie obejmowały sprawdzenia występowania i działania systemu eCall.

Rozporządzenie przewiduje zatem wprowadzenie do zakresu okresowego badania technicznego obowiązku sprawdzenia, czy została zrealizowana konieczność wyposażenia niektórych nowych typów pojazdów w system eCall, oparty na numerze alarmowym 112 oraz czy system działa prawidłowo i pozwoli na szybkie oraz sprawne powiadomienie służb ratunkowych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Kontrola stanu amortyzatorów i oświetlenia LED Sprawdzanie amortyzatorów

Istotną zmianą jest również dodanie do badania technicznego obowiązkowej oceny stanu amortyzatorów. Dotychczas diagności mogli takie badanie przeprowadzać i przeprowadzali je, gdy zachodziło podejrzenie nadmiernego zużycia tych elementów. Teraz ma to być jeden z obowiązkowych punktów kontroli.

Doprecyzowana zostanie również maksymalna liczba uszkodzonych diod LED w reflektorach, które dają podstawę do niezaliczenia przeglądu. Dotychczas kierowcy nawet przy jednej świecącej diodzie twierdzili, że mają oświetlenie. Nowe przepisy jasno wskazują, że przegląd można zaliczyć tylko, gdy nie świeci maksymalnie ⅓ liczby diod w reflektorze. Powyżej tej wartości usterka traktowana jest jako poważna i wymaga usunięcia.

Co jeszcze wprowadza nowelizacja?

Nowelizacja wprowadza również zmianę nazewnictwa grup usterek wykrytych podczas przeprowadzania badania technicznego, ich kwalifikacji. Usterki drobne pozostają bez zmian, ale projekt zmienia nazwy grupy usterek istotnych na usterki poważne i usterki stwarzające zagrożenie na usterki niebezpieczne. Ponadto, każdej z usterek przypisuje się teraz indywidualny kod.

Ma to zmniejszyć wątpliwości diagnosty kiedy należy zakwalifikować usterkę do usterki drobnej, poważnej albo niebezpiecznej. Ministerstwo wyjaśnia, że obecnie w wielu usterkach skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający, to uprawniony diagnosta decydował, kiedy jest granica między usterką drobną albo istotną lub istotną albo stwarzającą zagrożenie.

Co w razie wykrycia nieprawidłowości? Jeśli stwierdzone zostaną usterki poważne, ich opis znajdzie się w zaświadczeniu wystawianym po badaniu technicznym. Auto nie przejdzie więc badania. Jeśli będą to usterki niebezpieczne, samochód nie przejdzie badania, a do tego obowiązkowo diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny.

Cel nowelizacji Leasing samochodu – na ile rat najbardziej się opłaca

Ministerstwo wyjaśnia, że skutkami zmiany rozporządzenia będzie wyższa jakość wykonywanych badań technicznych, wiążącą się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co będzie skutkować podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rozwiązania zastosowane w nowelizacji mają także podwyższyć jakość pracy diagnostów, poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym i mieć pozytywny wpływ na ochronę środowiska przez uszczelnienie systemu badań technicznych.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments