Rząd przyjął projekt ograniczający zwroty z dopłat do wynagrodzeń wz. z COVID-19

0
koronawirus

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładający zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, wynika z informacji na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych udzielane w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcom innych uprawnionym

„Do dnia 31 sierpnia 2021 r. wojewódzkie urzędy pracy udzieliły wsparcia na kwotę 16 036 mln zł dla 110,67 tys. podmiotów. Świadczenia te były udzielane na podstawie wniosków, opierających się na oświadczeniach o spełnianiu warunków uprawniających do ubiegania się o wsparcie” – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Projekt, przyjęty przez rząd, zakłada usprawnienie działania wojewódzkich urzędów pracy, na których spoczywa obowiązek realizacji rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom i innym podmiotom poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczeń i kontroli, a także ewentualnych zwrotów środków, w tym doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotów częściowych i zwrotu całego dofinansowania.

Planowane jest m.in. zawężenie przypadków, w których możliwe jest żądanie zwrotu całego dofinansowania.

Natomiast wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy będą miały możliwość występowania do instytucji publicznych, które udzielały wsparcia oraz do organów Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy o informacje mające znaczenie dla oceny spełniania warunków przyznania świadczeń i prawidłowości wykorzystania przyznanych środków.

Planowane jest także wydłużenie terminów na rozpatrzenie wniosków i przyznanie wsparcia dla wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Ze względu na skalę zainteresowania wsparciem oferowanym przez te urzędy nie udało się zrealizować tych zadań w zaplanowanym w ustawie termie (do 31 sierpnia br.).

Projekt wprowadza podstawę prawną do uwzględnienia w Planie finansowym Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2022-2024 kosztów na dalszą realizację zadań wynikających z ustawy COVID-19, a także na koszty obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy. Zaproponowane zmiany nie wpłyną na sektor finansów publicznych.

Projekt zakłada utrzymanie dalszego finansowania kosztów obsługi dla wojewódzkich urzędów pracy na dotychczasowym poziomie tj. do 0,5%. Projekt przewiduje również pozytywne zmiany dla pożyczkobiorców korzystających z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie stanowiska pracy.

Dzięki proponowanej zmianie nastąpi dalsze uelastycznienie realizacji obowiązków wynikających z umów pożyczki. Zaproponowano m.in. zmianę okresu, na jaki można zawiesić działalność lub przez który można nie zatrudniać pracownika na utworzonym dzięki pożyczce stanowisku pracy, z 6 miesięcy na okres powiązany z terminem odwołania stanu epidemii – do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Projekt zakłada możliwość zaakceptowania niedotrzymania warunków umowy (w zakresie zawieszenia działalności lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy) w odniesieniu do sytuacji, które wydarzyły się przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian i odstąpienia od zastosowania sankcji za niedotrzymanie warunków umowy pożyczki określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Planowane są też zmiany dla osób, które chciałyby skorzystać z pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a które musiały zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej w związku ze skutkami gospodarczymi COVID-19.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments