CEIDG – wszystko, co powinieneś wiedzieć

577

Najważniejszym krokiem formalnym podczas zakładania własnej działalności gospodarczej jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nazywanej w skrócie CEIDG. Ten rządowy system teleinformatyczny został stworzony, aby ułatwić podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej., można więc dokonywać za jego pomocą także innych istotnych działań związanych z prowadzeniem firmy.

Czym jest CEIDG? Kiedy ten system powstał, jakie dane tam znajdziemy i jak z niego korzystać? W jakiej sytuacji należy wypełnić wniosek CEIDG-1? Wszystko o CEIDG zostanie zaprezentowane poniżej.

CEIDG – co to jest?

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to prowadzony w systemie teleinformatycznym spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. CEIDG działa od 1 lipca 2011 roku. Przed tymi modyfikacjami w Polsce funkcjonowały jawne gminne Ewidencje Działalności Gospodarczej. Rozproszenie po różnych miejscach kraju stanowiło pewien problem, zarówno dla zakładających działalność, jak i poszukujących informacji o już istniejących podmiotach. Scentralizowany system, jakim jest CEIDG, ma za zadanie zniwelować te niedogodności. Pieczę nad nim sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Podstawą prawną CEIDG w latach 2011-2018 była ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku. Od 30 kwietnia 2018 roku podstawą jej funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Głównym celem stworzenia internetowej ewidencji było ułatwienie przedsiębiorcom założenia własnej firmy. Zniesiono konieczność rejestracji przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Centralna ewidencja, działająca w sieci, pozwala na składanie wniosku bez wychodzenia z domu. Co więcej, z takiego udogodnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy z już otwartą działalnością, którzy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić lub zlikwidować firmę. W ten sposób udostępniono podatnikom szybsze i prostsze metody kontaktowania się z urzędem.

Dostęp do informacji to drugi istotny cel przyświecający twórcom systemu. Dzięki CEIDG każdy, kto ma dostęp do internetu, może skorzystać z bezpłatnej bazy danych, w której zawarte są informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne i zarejestrowanych w Polsce. Dodatkowo, za pośrednictwem CEIDG można uzyskać dostęp do informacji udostępnianych bezpłatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ostatnim z celów stworzenia CEIDG jest udostępnienie możliwości ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, który je wprowadził.

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do CEIDG przedsiębiorcy jest obowiązkowy. Wykonywanie działalności gospodarczej bez dokonania wpisu stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

CEIDG – informacje o firmie, które znajdują się w rejestrze

CEIDG jest źródłem informacji na temat jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych osób fizycznych na terenie Polski. W spisie znajdują się zarówno podstawowe dane o firmach, jak i szczegóły dotyczące posiadanych przez nie koncesji, licencji i zezwoleń.

System teleinformatyczny publikuje informacje i udostępnia je w bazie danych za pośrednictwem strony internetowej. Jej zawartość jest jawna i każdy bezpłatnie może uzyskać wyszukiwane informacje. Drogą elektroniczną można także pobrać zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Dzięki ogólnodostępnemu systemowi w łatwy i szybki sposób istnieje szansa na sprawdzenie wiarygodności konkretnej firmy. Wystarczy znać jej NIP, który jest numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w rejestrze, aby sprawdzić czy poszukiwana działalność naprawdę istnieje.

Formularz CEIDG-1 – jak i kiedy z niego skorzystać?

Wraz z uruchomieniem rejestru CEIDG wprowadzono nowy formularz, za pomocą którego podatnik może kontaktować się z urzędem: CEIDG-1. Jest to wniosek, z którym absolutnie każdy przedsiębiorca powinien się zapoznać. Służy on przede wszystkim rejestracji nowo założonej działalności gospodarczej, jednakże ma również szersze zastosowanie – poprzez niego działający już na rynku podatnicy zgłaszają do urzędu zmiany w danych firmy oraz decyzje o zawieszeniu, wznowieniu lub zlikwidowaniu prowadzonej działalności.

Co ważne, CEIDG-1 spełnia także dodatkowe funkcje, dzięki czemu kontakty podatnika z urzędem są znacznie łatwiejsze pod względem “papierkowych formalności”. W efekcie, składając wniosek CEIDG-1, przedsiębiorca składa jednocześnie:

 • Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
 • Zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP
 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Co daje formularzowi CEIDG-1 przewagę nad jego poprzednikiem (EDG-1)? Przede wszystkim znacznie uproszczona droga samego składania wniosku. Podatnik może się w tej kwestii zdecydować na internet – po zarejestrowaniu i zalogowaniu na stronie CEIDG wniosek można wypełnić i podpisać elektronicznie, a następnie złożyć – bez wychodzenia z domu. Wniosek można także podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Uzyskanie takiego profilu wymaga jedynie rejestracji oraz potwierdzenia tożsamości w urzędzie.

Jeśli ktoś nie ma pełnego zaufania do drogi elektronicznej, może podpisać papierowy wniosek. W tym celu ma do wyboru dwa wyjścia – wypełnienie formularza na stronie internetowej, a następnie podpisanie go w urzędzie (urzędnik odnajduje wniosek po jego numerze i przedkłada podatnikowi papierową wersję do podpisania) lub też tradycyjnie – poprzez pobranie i złożenie w gminie papierowej wersji dokumentu. Do urzędy gminy można także przesłać listem poleconym uzupełniony papierowy druk, jednak w takim przypadku podpis podatnika musi być potwierdzony notarialnie.

Co bardzo istotne, przyszły przedsiębiorca może swój wniosek złożyć lub przesłać do dowolnie wybranego urzędu miasta lub gminy. Nie ma już obowiązku pojawienia się w konkretnie określonym urzędzie, właściwym dla miejsca zamieszkania. Dzięki centralnemu, internetowemu systemowi takie rozwiązanie znacząco poszerzyło możliwości podatnikom zamieszkującym i prowadzącym działalność z dala od miejsca zameldowania.

Od stycznia 2017 roku można ponadto zarejestrować firmę w CEIDG przez telefon, dzwoniąc pod numery: 801 055 088 lub 22 765 67 32. Gotowy, wydrukowany wniosek, który wypełnimy wspólnie z konsultantem, można podpisać w dowolnym urzędzie gminy na podstawie numeru wniosku, który zostanie otrzymany w wiadomości SMS.

Co ważne, złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatne. Formularz, instrukcja jego wypełnienia (zarówno w formie tekstowej, jak i wideo) oraz możliwość elektronicznej rejestracji znajdują się na stronie CEIDG.

Wpis do CEIDG – czas oczekiwania

Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jakie inne formularze i druki znajdziemy w CEIDG?

Oprócz samego formularza CEIDG-1 obowiązują do niego także liczne załączniki. Są nimi druki:

 • CEIDG-MW – dotyczy on wpisania dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
 • CEIDG-RD – wypełnia się go, gdy przedsiębiorca chce dodać więcej niż 7 kodów PKD
 • CEIDG-RB – uzupełnia się go, gdy przedsiębiorca chce dodać drugi rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • CEIDG-SC – wypełnia się go, gdy przedsiębiorca jest wspólnikiem w więcej niż jednej spółce cywilnej
 • CEIDG-PN – uzupełnia się go, gdy przedsiębiorca ustanawia więcej niż 1 pełnomocnika
 • CEIDG-POPR – ten formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments