Brak ubezpieczenia OC przy wypadku

Udostępnij

Gdy wydarzy się kolizja lub wypadek, musimy ustalić, czy sprawca ma ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Niestety, wciąż zdarzają się sytuacje, w których sprawca nie ma ważnego OC. Co wtedy możemy zrobić? Czy można liczyć na odszkodowanie? Jaką karę w takiej sytuacji poniesie sprawca? Przekonamy się poniżej:

Wypadek bez OC wypadek komunikacyjny

Na miejscu kolizji lub wypadku może się okazać, że pojazd sprawcy nie jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chodzi tu o sytuację, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:

  • Pojazd sprawcy udało się zidentyfikować
  • Okazało się, że posiadacz pojazdu nie miał OC.

To, czy samochód ma aktualne OC, można sprawdzić w załączonej wyszukiwarce Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od kogo można żądać odszkodowania?

Wypadek bez OC sprawcy oznacza, że poszkodowany nie może żądać odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Teoretycznie można żądać odszkodowania bezpośrednio od sprawcy.

W praktyce jednak faktyczne wyegzekwowanie odszkodowania może okazać się niemożliwe. Na szczęście obowiązuje u nas zasada, że odszkodowanie za szkody wyrządzone przez kierowców bez OC wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Po wypłacie odszkodowania, Fundusz żąda zwrotu pieniędzy od sprawcy, który spowodował wypadek bez OC i od posiadacza pojazdu, który nie wykupił OC.

Jak się zgłosić po odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

W przypadku odszkodowania za szkody spowodowane przez ustalonego sprawcę bez polisy OC lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny, zgłoszenia szkody należy dokonać za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który ma w ofercie polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. Następnie wybrany przez nas zakład ubezpieczeń przeprowadza likwidację szkody, czyli postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń. Agent ubezpieczeniowy dokonuje oględzin auta po stłuczce

W kolejnym kroku zakład ubezpieczeń niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Następnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma 30 dni na zapłatę odszkodowania. Termin liczy się od dnia otrzymania akt szkody z zakładu ubezpieczeń.

Jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego albo wysokości odszkodowania w terminie 30 dni było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności – z tym że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie 30 dni od otrzymania aktu szkody.

Co, gdy posiadamy autocasco?

Zgłaszając się po odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawsze należy złożyć oświadczenie, że szkoda nie może zostać naprawiona w całości lub części z ubezpieczenia dobrowolnego – w tym z ubezpieczenia autocasco.

Jeśli posiadamy autocasco, to nie otrzymamy odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takiej sytuacji najpierw powinniśmy wykorzystać swoją polisę autocasco, a następnie mamy szansę dostać z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ewentualne wyrównanie szkody w takim zakresie, w jakim nie została ona naprawiona z polisy autocasco.

Co jednak istotne, z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego otrzymamy również rekompensatę za utracone zniżki w polisie autocasco. Wynika to z art. 106 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Co grozi sprawcy wypadku, gdy nie posiada OC?

Wycofanie pojazdu z ruchu drogowego

Wypłata odszkodowania przez UFG nie kończy problemów kierowcy, który spowodował wypadek bez OC i posiadacza pojazdu, który nie wykupił OC. W pierwszej kolejności posiadacz pojazdu będzie musiał wycofać go z ruchu. Nie spełnia on w końcu przesłanek pozwalających na eksploatację na drogach publicznych.

Zwrot kosztów poniesionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Po drugie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zażąda od posiadacza pojazdu i kierowcy, który spowodował wypadek zwrotu wypłaconych kwot oraz poniesionych kosztów. Wynika to z art. 110 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. ubezpieczenie OC

Warto mieć tutaj świadomość, że sumy związane ze szkodami majątkowymi sięgają często kilkudziesięciu tysięcy złotych, a ze szkodami osobistymi mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Kara za brak OC

Ponadto, na posiadacza pojazdu zostanie również nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kara za brak polisy OC. Według obowiązujących od 1 stycznia stawek, opóźnienie do 3 dni kosztuje 1400 złotych, od 4 do 14 dni – 3490 PLN, a powyżej 14 dni – 6980 PLN.

Co, gdy właściciel pojazdu nie opłaci należności?

Z jeszcze większymi kłopotami właściciel powinien liczyć się, gdy nie odpowie na wezwanie w ciągu 30 dni albo nie opłaci należności w terminie. Wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny skieruje sprawę do sądu. W takiej sytuacji kara nie ograniczy się do spłaty należności wobec Funduszu, lecz również zapłaty karnych odsetek i kosztów postępowania sądowego.

Kiedy roszczenia ulegają przedawnieniu?

Roszczenia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Obowiązuje tu co do zasady trzyletni termin przedawnienia. Przedawnienie nie może nastąpić wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia przez Fundusz świadczenia.

Co w przypadku trudnej sytuacji materialnej właściciela pojazdu? ubezpieczenia

Tylko w uzasadnionych przypadkach, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia czy udzielić ulgi w jego spłacie – w tym rozłożyć spłatę na raty.

Uzasadnieniem będzie przede wszystkim wyjątkowo trudna sytuacja materialna i majątkowa zobowiązanego, jak również jego sytuacja życiowa.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również