“Bezpieczny Kredyt 2%” – nabór wniosków rusza już 3 lipca!

176
kredyt hipoteczny

W czwartek, 15 czerwca Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza „Bezpieczny Kredyt” z dopłatą państwa do rat, została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Przepisy tej ustawy dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% mają zacząć obowiązywać od soboty 1 lipca. To zaś oznacza, że wniosek o kredyt z dopłatą od państwa będzie można złożyć już w poniedziałek 3 lipca.

Jakie są zasady tego kredytu? Kto może z niego skorzystać? Na co należy zwrócić szczególną uwagę przed złożeniem wniosku? Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące programu Bezpieczny Kredyt 2 procent zostaną zaprezentowane poniżej:

Bezpieczny Kredyt 2 procent – podstawowe informacjespłata kredytu

Bezpieczny Kredyt 2% polega na tym, iż budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu, po 5 latach będzie ono podlegało rewizji), a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Zgodnie z ustawą Bezpieczny kredyt 2 procent nie może zostać zaciągnięty na okres krótszy niż 15 lat. Maksymalna wysokość kredytu na pierwsze mieszkanie to 500 tysięcy złotych, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tysięcy PLN.

Z kolei wkład własny w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% nie będzie mógł być wyższy niż 200 tysięcy złotych. Co ciekawe, w przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego – oznacza to, że kredyt ten można łączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego.

Kredyt 2 procent można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Rozwiązanie to jest także przeznaczone dla osób, które chcą kupić swój pierwszy dom jednorodzinny lub rozpocząć jego budowę.

Co istotne, nie będzie tutaj obowiązywał żaden limit ceny za metr kwadratowy. Ponadto, marża banku ma nie być wyższa niż w innych ofertach kredytu hipotecznego oferowanych przez daną instytucję.

Oprocentowanie Kredytu 2% przez pierwsze 10 lat

W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę, prowizję i inne ewentualne opłaty bankowe.

Według rządu takie rozwiązanie będzie oznaczało „praktycznie powrót do warunków udzielania kredytów hipotecznych zbliżonych do okresu sprzed pandemii, kiedy WIBOR 3M kształtował się na stabilnym poziomie 2-3%”.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych – czyli malejących rat kapitałowo-odsetkowych. Oznacza to, że będziemy startować z wysokiego poziomu, a następnie rata będzie spadała w ciągu 10 lat tak, że gdy państwo przestanie dopłacać do kredytu, rata zbytnio nie wzrośnie.

Co po 10 latach spłacania Bezpiecznego Kredytu? Jak zmniejszyć ratę pożyczki lub kredytu?

Po zakończeniu dziesięcioletniego programu na zmianę wysokości rat może wpłynąć:

 • Łączny okres kredytowania, który został ustalony na początku (im będzie on krótszy, tym większa część zostanie spłacona przez kredytobiorcę)
 • Aktualny poziom stóp procentowych

Co istotne, po wygaśnięciu dopłat do rat spłata Bezpiecznego Kredytu 2 procent następuje w ratach równych – chyba, że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

Jeśli po wspomnianym dziesięcioletnim okresie dopłat od państwa, raty jednak znacząco wzrosną, będzie można starać się o wydłużenie okresu spłaty kredytu o kolejne pięć lat. Ustawa gwarantuje, że wszyscy kredytobiorcy będą mogli w takiej sytuacji liczyć na to, iż ich wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie.

Kto może skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2 procent?

Kredyt 2 procent to system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania. Zgodnie z ustawą, Bezpieczny Kredyt 2% z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia. Z kolei, jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt 2% może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie – osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu.

Co jednak bardzo istotne, prawa do Bezpiecznego Kredytu 2% nie pozbawia odziedziczenie jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50%, jeżeli spadkobiercy nie zamieszkują w nich od co najmniej 12 miesięcy.

Do kiedy będzie można zaciągnąć Kredyt 2 procent?

Program Bezpieczny Kredyt 2%, który ruszy wraz z początkiem lipca, ma funkcjonować do 31 grudnia 2027 roku. Premier Morawiecki zapowiedział już jednak, że w grę wchodzi możliwość jego przedłużenia.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zakłada, że w zależności od wysokości kwot dopłat, państwo będzie mogło sfinansować rocznie od 30 do 40 tysięcy kredytów.

Gdzie będzie można otrzymać Bezpieczny Kredyt 2%? kredyt

Bezpieczny Kredyt 2% będzie udzielany przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym, poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Obecnie wiemy już, że od poniedziałku 3 lipca Bezpieczny Kredyt 2 procent będą oferować takie instytucje, jak:

Najprawdopodobniej jednak w kolejnych tygodniach i miesiącach do programu Kredyt 2 procent przystępować będą także inne instytucje. Eksperci spodziewają się, że ostatecznie zdecydowana większość polskich banków zaoferuje swoim klientom Bezpieczny Kredyt 2%.

Kiedy można stracić prawo do dopłat w programie Kredyt 2%?

Jeśli kredytobiorca złamie niektóre zasady programu Bezpieczny Kredyt 2 procent, dopłaty zostaną wstrzymane. Utrata prawa do dopłat następuje, jeśli doszło do jednej z sytuacji wskazanych w ustawie.

W praktyce, prawo do dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2 procent można stracić, gdy kredytobiorca:

 • W ciągu 24 miesięcy od nabycia lub wybudowania kredytowanej nieruchomości nie rozpoczął prowadzenia w niej gospodarstwa domowego
 • W okresie przysługiwania dopłat zmieni sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (na przykład zacznie prowadzić w niej działalność gospodarczą)
 • W okresie przysługiwania dopłat sprzedał kredytowaną nieruchomość
 • W okresie przysługiwania dopłat nabył prawo własności (lub prawo spółdzielcze) do innej nieruchomości (nie dotyczy dziedziczenia)
 • W okresie przysługiwania dopłat wynajął kredytowaną nieruchomość komuś innemu albo użyczył jej komuś
 • W okresie przysługiwania dopłat na minimum 12 miesięcy przestał prowadzić w kredytowanej nieruchomości gospodarstwo domowe
 • W okresie przysługiwania dopłat udostępnił kredytowaną nieruchomość do zamieszkania osobie, która w ciągu roku przed otrzymaniem Bezpiecznego Kredytu prowadziła wspólnie z kredytobiorcą gospodarstwo domowe (albo nie prowadziła go, ale jest drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego przed udzieleniem kredytu)
 • Jedyny kredytobiorca spełniający warunek nieposiadania innej nieruchomości przestał być stroną umowy o Bezpieczny Kredyt (nie dotyczy sytuacji śmierci kredytobiorcy)
 • Zostanie prawomocnie skazany za oszustwo kredytowe (art. 297 kodeksu karnego)
  W stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość
 • Nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne
 • Gdy kredytobiorcy dokonał wcześniejszej spłaty kredytu przed upływem 3 lat od udzielenia kredytu

Jeśli nastąpiła którakolwiek z powyższych sytuacji, prawo do dopłat na ogół wygasa z końcem miesiąca, w którym ta sytuacja wystąpiła.

Nadpłata Bezpiecznego Kredytu 2% – czy to możliwe? Kredyt hipoteczny

Jak już zostało wspomniane, aby nie stracić prawa do dopłat od państwa do Kredytu 2%, nie można nadpłacić kredytu przez pierwsze trzy lata. Istnieją jednak trzy wyjątki od tej zasady:

 • Nadpłata dotyczyć będzie części objętej gwarancją (sytuacja taka może mieć miejsce, kiedy łączy się Bezpieczny kredyt 2% z programem Mieszkanie bez wkładu własnego)
 • Łączna kwota nadpłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczy 200 tysięcy złotych
 • Łączna wysokość nadpłaty wraz z zapłaconą ratą nie przekroczy wysokości pierwszej raty, jaką zapłacił kredytobiorca

Po upływie wspomnianych trzech lat od udzielenia kredytu, zarówno nadpłata jak i wcześniejsza spłata Bezpiecznego Kredytu 2% będą zatem jak najbardziej dopuszczalne.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments