Akcyza w Polsce – ile płacimy za towary “luksusowe”?

325

Podatek akcyzowy, zwany potocznie akcyzą to prawdopodobnie obok podatku VAT od towarów i usług najistotniejsze źródło dochodów tego typu dla budżetu państwa. Ponoszą go liczni producenci, eksporterzy i importerzy wybranych towarów, jednak tak naprawdę jest on cenotwórczy, obciążeni są nim zatem wszyscy nabywcy, konsumenci. Na czym dokładnie polega podatek akcyzowy w Polsce, jakie towary zaliczają się do grupy nim objętej i ile wynoszą poszczególne stawki? Wszystkiego dowiemy się z tego tekstu.

Czym jest podatek akcyzowy?

Akcyza to podatek pośredni, czyli taki, którego ciężar nie jest ponoszony przez podmiot, na który się go nakłada, lecz przez osoby trzecie, konkretnie nabywców danego towaru. Znajduje się on w jego w jego cenie, jest to więc tzw. podatek jednofazowy od obrotu brutto pobierany u producenta lub importera, ale ostatecznie płacony przez konsumenta. Z tego powodu zalicza się również do grupy podatków konsumpcyjnych, czyli tych zawartych w cenach dóbr podlegających powszechnej konsumpcji.

Akcyza nakładana jest na towary w celu ograniczenia ich spożycia lub ze względu na wysoką akumulację zysku (niskie koszty produkcji a wysokie spożycie). Dzięki temu stała się łatwym i obszernym źródłem dochodu dla budżetu państwa poprzez nakładanie tego podatku na dobra infrastrukturalne (energię, paliwa) lub konsumowane masowo (używki).

Podatek akcyzowy w Polsce

Podatek akcyzowy w Polsce istniał od momentu odzyskania niepodległości. W dwudziestoleciu międzywojennym były nim objęte takie towary, jak:

 • Cukier
 • Piwo
 • Napoje winne
 • Oleje mineralne
 • Drożdze
 • Kwas octowy
 • Energia elektryczna

Zastosowanie akcyzy uległo zahamowaniu po II Wojnie Światowej. W 1948 roku została ona zastąpiona przez powszechny podatek obrotowy. Przywrócona została dopiero niemal pół wieku później, na mocy ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

11 lat później konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej zmusiła nasz kraj do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 roku.

Z kolei od 1 marca 2009 obowiązuje nowa wspólnotowa podstawa prawna w tym zakresie. W Polsce są to przepisy zawarte w ustawie z 6 grudnia 2008 o podatkach akcyzowych zgodnie z unijną dyrektywą Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008. Harmonizacja ta obejmuje:

 • Produkty energetyczne i energię elektryczną
 • Alkohol i napoje alkoholowe
 • Wyroby tytoniowe

Dodatkowym wyrobem akcyzowym w Polsce, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych niezharmonizowanym, są samochody osobowe. Pierwotnie podatkiem były objęte także perfumy, futra czy broń myśliwska, lecz po wprowadzeniu dyrektywy uległo to zmianie.

Wyroby akcyzowe – stawki podatku w Polsce

Poniżej przedstawione zostały aktualne stawki podatku akcyzowego dla wszystkich wyrobów nim objętym w Polsce, obowiązujące od 1 lipca bieżącego roku.

Podatek akcyzowy w Polsce na produkty energetyczne i paliwa

 • Węgiel i koks 1,28 PLN za gigadżul (GJ)
 • Benzyny silnikowe 1520 PLN za 1000 litrów
 • Benzyny lotnicze i benzyny do silników odrzutowych 1822 PLN za 1000 litrów
 • Nafta 1822 PLN za 1000 litrów
 • Inne paliwa do silników odrzutowych 1446 PLN za 1000 litrów
 • Oleje napędowe 1151 PLN za 1000 litrów
 • Biokomponenty stanowiące samoistne paliwa 1151 PLN za 1000 litrów
 • Oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe 232 PLN za 1000 litrów
 • Oleje opałowe lekkie 232 PLN za 1000 litrów
 • Oleje opałowe ciężkie 232 PLN za 1000 kilogramów
 • Oleje i preparaty smarowe 1180 PLN za 1000 litrów
 • Skroplone paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych (np. LPG) 650 PLN za 1000 kilogramów
 • Paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych – w stanie gazowym 10,08 PLN za gigadżul
 • Paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych 1,28 PLN za gigadżul
 • Pozostałe paliwa silnikowe 1777 PLN za 1000 litrów
 • Pozostałe paliwa opałowe o gęstości poniżej 890 kilogramów na metr sześcienny – 232 PLN za 1000 litrów
 • Pozostałe paliwa opałowe o gęstości większej lub równej 890 kilogramów na metr sześcienny – 64 PLN za 1000 kilogramów
 • Energia elektryczna 5 PLN za megawatogodzinę (MWh)

Podatek akcyzowy w Polsce na alkohole i napoje alkoholowe

 • Alkohol etylowy 100% – 6275 PLN za hektolitr (hl)
 • Piwo 8,57 PLN od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu
 • Wino 174 PLN za hektolitr
 • Napoje fermentowane 174 PLN za hektolitr
 • Cydr i perry o mocy mniejszej lub równej 5% objętości – 97 PLN za hektolitr
 • Wyroby pośrednie 350 PLN za hektolitr

Podatek akcyzowy w Polsce na papierosy i wyroby tytoniowe

 • Papierosy 228,10 PLN za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej
 • Tytoń do palenia 155,79 PLN za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej
 • Cygara i cygaretki 433 PLN za kilogram
 • Susz tytoniowy 252,25 PLN za kilogram
 • Wyroby nowatorskie 305,39 PLN za kilogram
 • Płyn do papierosów elektronicznych 0,55 PLN za mililitr (ml)

Podatek akcyzowy w Polsce na samochody osobowe

 • Samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika przekraczającej 2000, lecz mniejszej lub równej 3500 centymetrów sześciennych – 9,3% podstawy opodatkowania
 • Samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika mniejszej lub równej 2000 centymetrów sześciennych – 1,55% podstawy opodatkowania
 • Pozostałe samochody osobowe o pojemności silnika przekraczającej 2000 centymetrów sześciennych – 18,6% podstawy opodatkowania
 • Pozostałe samochody osobowe o pojemności silnika mniejszej lub równej 2000 centymetrów sześciennych – 3,1% podstawy opodatkowania

Podatek akcyzowy – dodatkowe informacje

Odprowadzania podatku akcyzowego wymagają takie działania, jak:

 • Produkowanie wyrobów akcyzowych
 • Nabycie lub wejście w ich posiadanie, jeżeli akcyza nie została opłacona
 • Import i eksport produktów akcyzowych
 • Sprzedaż produktów akcyzowych w kraju
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz nabycia towarów akcyzowych

Deklaracje wykazujące podatek akcyzowy podatnicy zobowiązani są składać w urzędach celnych. Składają się one z formularzy AKC-4/AKC-4zo oraz szczegółowych dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych.

W jakich terminach należy zadeklarować podatek akcyzowy?

 • Do 10 dnia od momentu przyjęcia towarów zza granicy
 • Do 10 dnia bezpośrednio po odprawie w przypadku dóbr akcyzowych na bazie informacji wskazanych w zgłoszeniu celnym
 • Do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc sprawozdawczy AKC-4/AKC-4zo

Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe oznaczone są banderolami akcyzowymi stanowiącymi dowód zapłaty podatku akcyzowego.

Zwolniona z podatku akcyzowego jest energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments